Meddo en Huppel

Steenuilenmonitoring sinds 2003

In 2003 is door SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met STONE een landelijk steenuilenmonitoringsproject gestart. Het doel daarvan is om door middel van jaarlijkse tellingen in verspreid over Nederland gelegen vaste telgebieden de aantalsontwikkeling te volgen (populatietrend). Ook in ons onderzoeksgebied liggen twee aan elkaar grenzende telgebieden van elk 6 km2: de telgebieden Meddo en Huppel. We beschikken helaas niet over historische telgegevens uit Meddo-Huppel die we kunnen vergelijken met de actuele telresultaten.

De telgebieden in Meddo en Huppel kennen overwegend een betrekkelijk kleinschalig, halfopen landschap met een groot aantal erven verspreid over het gebied, zo'n 150 in totaal. Dit komt overeen met een gemiddelde erfdichtheid van 12,5 erven per km2. Alleen in het jonge heideontginningslandschap binnen de telgebieden vinden we een aanzienlijk geringere boerderijdichtheid. De hoge dichtheid aan boerderijen en woonerven weerspiegelt de geschiktheid voor steenuilen. In de periode 2003-2011 was de steenuilenstand redelijk stabiel en bedroeg het aantal territoria in beide telgebieden samen minimaal 38 tot maximaal 43. Dit komt overeen met een gemiddelde dichtheid tussen 3,0 en 3,5 territoria per km2. Hiermee behoort Meddo-Huppel tot de telgebieden in Nederland met de hoogste dichtheden. Deze dichtheden komen overeen met de beste delen in het onderzoeksgebied rond Lichtenvoorde van 20, 25 jaar geleden. 

Klik voor de verspreidingskaartjes van Meddo en Huppel uit 2009.

Steenuilen rond Winterswijk